Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

w szkole i placówce oświatowej

Krzysztof Stradomski

o książce

 

Publikacja ta ułatwi zrozumienie materii działalności socjalnej pracodawców, a także pomoże zakładowym organizacjom związkowym w wywiązywaniu się z ustawowych i statutowych zadań.

 

 

To już czwarte wydanie publikacji poświęconej problematyce zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).

Wydanie czwarte uzupełnione o omówienie nowych zasad naliczania odpisu na fundusz socjalny, najnowsze orzecznictwo sądowe oraz dodatkowe wzory dokumentów, potrzebne do administrowania funduszem.

W środku

^

Podstawy prawne

Ustawa oraz przepisy prawne odnoszące się do ZFŚS

^

Administrowanie funduszem

Kto może zajmować się obsługą rachunkowo-księgową funduszu

^

Tworzenie funduszu

Kto i jak może utworzyć ZFŚS

^

Likwidacja

Co dzieje się z funduszem w przypadku likwidacji i przekazania szkoły

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

Zgodnie z art. 2 pkt 5 u.z.f.ś.s. osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu są:

1) pracownicy i ich rodziny,

2) nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

3) emeryci i renciści oraz ich rodziny,

4) inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie ZFŚS prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu.

Pracownicy

Pracownikami szkoły są oczywiście zarówno nauczyciele, jak i pracownicy niepedagogiczni (administracji i obsługi). Niezależnie od podstawy zatrudnienia, wymiaru czasu pracy i stażu są oni uprawnieni do korzystania z funduszu. Wykluczanie z korzystania ze świadczeń z funduszu pracowników z krótszym stażem pracy bądź zatrudnionych na czas określony stanowi dyskryminację w warunkach pracy, co jest zakazane na podstawie art. 183a § 1 k.p.

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że pozbawienie świadczeń socjalnych pracowników na umowach próbnych lub umowach na czas określony jest sprzeczne z ustawą, chyba że dotyczy zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe. Mając na uwadze, że pracodawca jest zobowiązany udzielać takiej pomocy tylko osobom dającym gwarancję lub dużą pewność zwrotu, rodzaj umowy może być powodem odmowy udzielenia świadczenia. Dotyczy to sytuacji, gdy okres zatrudnienia na dzień udzielenia pożyczki byłby krótszy niż okres zwrotu pożyczki. Pracodawca może zatem odmówić udzielenia pomocy osobie zatrudnionej na okres próbny (zob. Ł. Chruściel, Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Komentarz, Legalis/el. 2015, komentarz do art. 8).

Sytuacja jest bardziej złożona w przypadku osób zatrudnionych na czas określony. Wynika to z faktu, że pracownicy ci nie mogą być traktowani mniej korzystnie wyłącznie z powodu rodzaju umowy, na podstawie której są zatrudnieni (art. 183a § 1 i 3 k.p.). Z drugiej strony 

ZFSS_2024_BLOK.indd 19 2024-05-25 10:04:01 – 20 – 

 

udzielenie takiemu pracownikowi pożyczki z okresem spłaty znacznie wykraczającym poza uzgodnioną termin rozwiązania stosunku pracy powoduje wątpliwości co do zdolności pracownika do spłaty zaciągniętego zobowiązania. Pracodawca, będący administratorem, zobowiązany jest do odpowiedzialnego gospodarowania funduszem socjalnym i nienarażania jego środków na dające się przewidzieć uszczuplenie. Z tego względu można przyjąć, że uzasadnione jest odmówienie udzielenia pożyczki, jeśli zdecydowana większa część okresu spłaty przypadałaby na okres po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony. Uważam jednak, że taki zapis powinien być zawarty w regulaminie funduszu.

Emeryci, renciści, osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Przez emerytów i rencistów należy rozumieć byłych pracowników danego zakładu pracy, dla których był on ostatnim miejscem zatrudnienia (z którego odeszli na emeryturę lub rentę), oraz osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Sąd Najwyższy w uchwale z 15.11.1991 r. (I PZP 56/91, OSNCP 1992, Nr 4, poz. 63), która została wydana na gruncie Ustawy z dnia 24 października 1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej (tekst jednolity: Dz.U. 1990 nr 58 poz. 343, ze zm.), stwierdza, że emeryci lub renciści mogą korzystać ze świadczeń tylko u jednego byłego pracodawcy – tego, u którego byli ostatnio zatrudnieni. Jeżeli emeryt podejmuje zatrudnienie, wówczas, jak wskazuje SN, status pracownika jest „mocniejszy” od statusu emeryta i świadczenia przysługują mu jako pracownikowi (zob. Ł. Chruściel, Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Komentarz, Legalis/el. 2015, komentarz do art. 2).

[Przykład]

Osoba, która przechodzi na emeryturę w 2016 r. poprzez rozwiązanie stosunku pracy u pracodawcy A, jest uprawniona do świadczeń z funduszu właśnie od tego pracodawcy. Jeżeli w latach kolejnych podejmie pracę u pracodawcy B, to w tym okresie 

ZFSS_2024_BLOK.indd 20 2024-05-25 10:04:01 – 21 – 

 

będzie uprawniona do świadczeń tylko od pracodawcy B jako pracownik, a po zwolnieniu – do świadczeń tylko od pracodawcy B jako emeryt – były pracownik. Gdyby osoba ta zatrudniła się u pracodawcy C, wówczas świadczenia będą jej przysługiwać na analogicznych zasadach tylko od pracodawcy C.

Zagadnień

Stron

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o NFŚS, od aktów prawnych poprzez procedury i ich wyjaśnienie, po dokumenty prawne, typu umowy i oświadczenia. 

Cały czas szukaj nowych celów. Nawet jeśli jesteś już bogaty, nawet gdy masz ustabilizowaną firmę. Wciąż pytaj, patrz, szukaj, główkuj, co jeszcze innego można zrobić. To znakomicie wpływa na twoją psychikę, ale także zabezpiecza przed nagłą katastrofą.

Ray Kroc, założyciel McDonalds

Dajcie swoim pracownikom bardziej wyszukane zadania i lepsze narzędzia, a odkryjecie, że potrafią oni udźwignąć większą odpowiedzialność i wykonywać swoją pracę w mądrzejszy sposób. W erze cyfrowej każdy pracownik musi być pracownikiem umysłowym.

Bill Gates, współzałożyciel Microsoft

Dzisiaj zarabianie pieniędzy jest bardzo proste. Ale zarabianie pieniędzy, będąc odpowiedzialnym wobec społeczeństwa i próbując ulepszać świat, jest bardzo trudne.

Jack Ma, założyciel Alibaba Group

Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować – już po niej.

Henry Ford, założyciel Ford Motor Company

Bądź wzorcem jakości. Niektórzy ludzie nie przywykli do środowiska, gdzie oczekuje się doskonałości.

Steve Jobs, współzałożyciel Apple Inc.

O Autorze

 

 

 Krzysztof Stradomski 

Jestem prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłem Studium Zbiorowego Prawa Pracy i Technik Negocjacyjnych na Uczelni Łazarskiego. Jestem współautorem renomowanego Komentarza do Karty Nauczyciela, który ukazał się (3. wydanie) w roku 2022 nakładem jednego z największych wydawnictw prawniczych w Polsce – C.H.Beck. Jestem również znanym autorem publikacji z zakresu prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem prawa oświatowego, w tym mobbingu, dyskryminacji, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych prawnej ochrony osób wykonujących zawód nauczyciela. 

Koordynowałem obsługę największego sporu zbiorowego w sektorze edukacji w ostatnich latach. 

Ostatnio z sukcesem przeprowadziłem proces przekształceń związków zawodowych w posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne związku zawodowego. 

Byłem członkiem grup roboczych, które opracowywały materiały do raportów European Trade Union Committee for Education. 

Uczestniczyłem w międzynarodowych seminariach i szkoleniach dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy. 

Od wielu lat prowadzę liczne szkolenia i warsztaty z prawa oświatowego i prawa pracy; prowadziłem również zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. 

Doświadczenie zdobywałem w kancelarii radców prawnych oraz biurze prawnym ogólnopolskiego związku zawodowego. Od 13 lat pracuję w Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

Od 2 lat jestem właścicielem firmy, w ramach której z sukcesami prowadzę działalność szkoleniową i doradczą w sprawach dotyczących prawa pracy, prawa oświatowego i prawa związków zawodowych. 

Jestem absolwentem Akademii Demokracji Socjalnej prowadzonej przez Friedrich Ebert Stiftung 

Prawem pracy zajmuję się od 17 lat, a prawem oświatowym od 13. 

 

Oddaję w Państwa ręce czwarte wydanie publikacji mojego autorstwa, poświęconej problematyce zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. (…)

Liczę na to, że publikacja, podobnie jak poprzednie, ułatwi zrozumienie materii działalności socjalnej pracodawców, a także pomoże zakładowym organizacjom związkowym w wywiązywaniu się z ustawowych i statutowych zadań.

 

Krzysztof Stradomski

Kolejna książka tego autora!

Planowana data wydania: wrzesień 2024 r.

Awans zawodowy nauczycieli i nauczycielek

Publikacja będzie zawierała między innymi informacje:

  1. kto uzyskuje awans zawodowy na „starych zasadach” czyli obowiązujących do sierpnia 2022 roku, a kto na „nowych zasadach” obowiązujących od 1 września 2022 r.,
  2. jak dokonywana jest ocena pracy nauczyciela/nauczycielki,
  3. przygotowanie do zawodu nauczyciela – kogo dotyczy i jak przebiega,
  4. kiedy nauczyciel mianowany i nauczycielka mianowana musi uzyskać ocenę pracy, jeśli ubiega się o dyplomowanie,
  5. jaka jest rola mentora / mentorki,
  6. jak należy sformułowane powinny być pisma wykorzystywane w awansie zawodowym

10% na KSIĄŻKI

w przedsprzedaży

Możesz mieć książkę w domu, zanim trafi ona do dystrybucji!

W dodatku 10% taniej!

Zasubskrybuj nasz newsletter, będziemy Cię informować o nowościach!